ANBI

Naam instelling: 
Zône, Vereniging voor Toegepaste Kunst

RSIN: 
800055445

Contactgegevens: 
Nieuwstraat 17B, 2312 KA Leiden. Tel: 071-5126307 , Mail: info@galeriezone.nl

Bankrekening:
NL87 TRIO 0379 4805 14
T.n.v:  Zone, Vereniging voor Toegepaste Kunst

Doelstelling:
Het bevorderen en promoten van de kunst en in het bijzonder de toegepaste kunst; de behartiging van de materiële en immateriële belangen van kunstenaars door het verkrijgen en uitgeven van expositieruimte, het verzorgen van publiciteit, het voeren van beheer en daarnaast het behartigen en verdedigen van gemeenschappelijke belangen van de leden, alsmede al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Bestuur:
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden:
Mw Frans Beelen, voorzitter
Dhr Arjan Stavast, secretaris
Mw Frida van der Poel, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. Reis- en eventuele andere onkosten zijn declarabel.

Beleidsplan 2019

Beleidsplan 2018

Jaarverslag activiteiten 2018

 

Jaarverslag activiteiten 2018 van Zône, Vereniging voor Toegepaste Kunst
Het bestuur bestond eind 2018 uit de volgende leden: mevrouw Frans Beelen, voorzitter, en
mevrouw Frida van der Poel, penningmeester en waarnemend secretaris. De heer Arjan Stavast
heeft aangegeven per 1 januari 2019 beschikbaar te zijn als secretaris.

Het bestuur van de vereniging is in het verslagjaar 2018 negen keer formeel en informeel
bijeengekomen.
De vereniging kwam zes keer bij elkaar voor reguliere vergaderingen en daarnaast voor een aantal
extra overleggen en een cursusbijeenkomst. Er vertrok een aantal leden en er kwamen nieuwe leden
bij, zodat het aantal leden stabiel bleef op elf personen.

Er vonden in de maanden januari t/m december twaalf exposities van niet-leden plaats, waaronder
de grote groepsexpositie Material Matters in november, met bijzonder en experimenteel werk van
elf textiele kunstenaars. Deze werd geopend door conservator Nicole Roepers van Stedelijk Museum
De Lakenhal.
In maart is ter herdenking van de kernenergieramp in Japan een middag ‘Kalligraferen voor
Fukushima’ gehouden met een voordracht en muziek.
In juni nam Zône deel aan de kunstmarkt Hooglandse Kerkgracht.
In de zomermaanden en in september werden workshops poppen van textiel restafval en het maken
van poëtische bouwplaten gehouden in de galerie.
In september nam Zône in de eigen galerie en in Follow Up Galerie Zône (een woonhuis aan de
Langebrug) deel aan de Kunstroute.
In het kader van de Kunstroute werkte Zône mee aan een schoolproject van basisonderwijs in Leiden.
Voor het groepsevenement Wall of Future (expositie van net afgestudeerden van vijf kunstvakscholen),
gepland in 2019, werden de eerste contacten gelegd.
De eerste voorbereidingen werden getroffen voor het Textielfestival in 2020.
De vereniging besloot medewerking te verlenen m.b.t. het Rembrandtjaar in 2019 in Leiden.

In de tweede helft van het jaar werd duidelijk dat de verhuurder van het pand waarin Zône is
gevestigd, woningbouwvereniging Portaal, het pand wilde afstoten. Vanaf dat moment zijn het
bestuur en de leden van de vereniging in overleg gegaan over de mogelijke aankoop van het pand,
temeer omdat enerzijds het gevaar bestond dat met een andere koper de huur van de galerie
onbetaalbaar zou worden en Zône haar expositie- en activiteitenruimte zou kwijtraken, en anderzijds
een eigen pand kansen bood om de activiteiten uit te breiden en de toegepaste kunst beter te
kunnen promoten. Het bestuur heeft contact opgenomen met Stichting Cultuur en Ondernemen in
Amsterdam en met hen samen – onder begeleiding van Alexander Ramselaar – het financieel
memorandum opgesteld, dat nodig was voor het verkrijgen van een hypotheek. Na een financiële
doorrekening en gesprekken met de Triodosbank, bleek het in oktober mogelijk de galerie te kopen
met een hypotheek van de Triodosbank. Noodzakelijk was een eigen inbreng van 80.000 euro. Het
laatste kwartaal stond grotendeels in het teken van het polsen van de achterban van Zône, mogelijke
subsidiënten, betrokken financiers uit het eigen (bezoekers)bestand en gemeentelijke en andere instellingen/organisaties. De vereniging kreeg enorme positieve respons.
Onder begeleiding van het platform Voor de Kunst werd in november en december de opzet gemaakt
voor een crowdfund-actie die begin 2019 zou plaatsvinden, en daarnaast zijn er plannen gemaakt
voor een Donatieveiling, eveneens begin 2019.

Financiële verantwoording

Galerie Zone jaar rekening 2018

Galerie Zone jaar rekening 2017